Cyclebration Folsom 9-18-11 Elite 5 - shanksphoto

Nice helmet.