Cyclebration Folsom 9-18-11 Elite 5 - shanksphoto

Start/Finish line.